KONSOLIDIRANI IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA

v EUR

31. 12. 2014

31. 12. 2013

SREDSTVA

3.275.428.004

3.077.107.344

Neopredmetena sredstva

71.770.468

71.724.243

Opredmetena osnovna sredstva

123.668.545

122.850.884

Odložene terjatve za davek

20.472.194

23.696.799

Naložbene nepremičnine

104.861.479

97.245.384

Finančne naložbe v pridruženih družbah

10.371.335

10.204.674

Finančna sredstva

2.619.376.329

2.432.183.379

Finančne naložbe:

2.153.588.590

1.994.515.763

- v posojila in depozite

130.037.423

199.264.326

- v posesti do zapadlosti

210.604.128

224.880.951

- razpoložljive za prodajo

1.608.664.995

1.431.023.178

- vrednotene po pošteni vrednosti preko poslovnega izida

204.282.044

139.347.308

Sredstva zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

465.787.739

437.667.616

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij, prenesen pozavarovateljem

71.147.717

64.707.528

Sredstva iz finančnih pogodb

0

0

Terjatve

181.810.510

196.328.781

- terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov

86.414.518

95.959.929

- terjatve iz pozavarovanja in sozavarovanja

41.461.923

43.322.539

- terjatve za odmerjeni davek

1.819.015

14.724.095

- druge terjatve

52.115.054

42.322.218

Druga sredstva

8.469.465

26.973.765

Denar in denarni ustrezniki

22.858.388

29.068.558

Nekratkoročna sredstva, namenjena za prodajo

40.621.574

2.123.349

KAPITAL IN OBVEZNOSTI

3.275.428.004

3.077.107.344

Kapital

688.140.772

590.537.457

Kapital lastnikov obvladujoče družbe

681.412.162

584.314.877

- osnovni kapital

73.701.392

73.701.392

- kapitalske rezerve

56.908.216

56.866.194

- rezerve iz dobička

299.731.040

276.678.464

- rezerve za lastne delnice

452.880

452.880

- lastne delnice

-452.880

-452.880

- presežek iz prevrednotenja

94.940.028

44.605.435

- zadržani čisti poslovni izid

96.705.983

90.083.115

- čisti poslovni izid poslovnega leta

62.769.801

46.213.507

- prevedbeni popravek kapitala

-4.558.557

-3.833.230

- rezerve iz nekratkoročnih sredstev, namenjenih za prodajo

1.214.258

0

Neobvladujoči deleži kapitala

6.728.610

6.222.580

Podrejene obveznosti

28.065.416

28.244.484

Zavarovalno-tehnične rezervacije

1.874.756.014

1.826.231.310

- prenosne premije

245.995.733

258.066.669

- matematične rezervacije

954.072.939

870.733.006

- škodne rezervacije

648.827.459

674.436.244

- druge zavarovalno-tehnične rezervacije

25.859.883

22.995.391

Zavarovalno-tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

458.899.160

435.201.724

Rezervacije za zaposlence

12.265.582

11.401.382

Druge rezervacije

3.946.874

16.218.730

Odložene obveznosti za davek

30.752.195

18.465.042

Obveznosti iz finančnih pogodb

0

0

Druge finančne obveznosti

15.084.019

34.790.998

Obveznosti iz poslovanja

58.533.223

56.325.533

- obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov

15.644.384

20.247.893

- obveznosti iz pozavarovanja in sozavarovanja

36.341.671

35.338.592

- obveznosti za odmerjeni davek

6.547.168

739.048

Ostale obveznosti

65.641.718

59.598.649

Obveznosti, vezane na nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo

39.343.031

92.035


Spletna stran uporablja piškotke, saj vam želimo zagotoviti dobro uporabniško izkušnjo. Več o njih si lahko preberete na tej povezavi. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?