Poslovanje Skupine Triglav

  • Na zavarovalniških trgih Skupine Triglav so se nadaljevala negativna gibanja in zaostreni konkurenčni pogoji.
  • Okrepili smo vodilni položaj Skupine Triglav v Sloveniji in povečali svojo vlogo v Srbiji. Vodilni smo še naprej v Makedoniji in Črni gori. Ohranili smo položaje na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini, mesto nižje smo se uvrstili na Češkem.
  • Večino družb v Skupini so prizadeli množični škodni dogodki zaradi naravnih katastrof.
  • Ugodne razmere na kapitalskih trgih so omogočile izredne donose od finančnih naložb.
Zavarovalniški trg v letu 2014

Zavarovalniški trg v letu 2014[1]

Na svetovnem zavarovalnem trgu je prišlo do sprememb, saj je Evropa ponovno prevzela vodilni položaj. Po zadnjih uradnih podatkih pozavarovalnice Swiss RE (maj 2014) je v letu 2013 zbrala 35,2 odstotka celotne zavarovalne premije ali 1,9 odstotne točke več kot leto prej. V preteklem letu vodilni Severna in Južna Amerika sta svoj delež nekoliko oslabili (za 0,1 odstotne točke) in zbrali 33,8 odstotka celotne zavarovalne premije. Delež Azije je po premijski rasti in povečevanju deleža v preteklih letih upadel za 1,6 odstotne točke na 27,6 odstotka. Afrika je ohranila svoj položaj, ki predstavlja 1,6 odstotka svetovne zavarovalne premije, nasprotno pa je Oceanija zmanjšala svoj delež na svetovnem zavarovalnem trgu na 1,9 odstotka.

Slovenski zavarovalni trg je na svetovni zavarovalni lestvici za leto 2013 ohranil 55. mesto, predstavlja pa 0,06 odstotka celotnega svetovnega trga (enako kot leto prej). Čeprav je 122-krat manjši od britanskega, največjega evropskega zavarovalnega trga, je dobro razvit, kar prikazujejo relativni kazalniki. V svetovnem merilu je Slovenija namreč ohranila 28. mesto po premiji na prebivalca in 25. mesto glede na zavarovalno penetracijo (delež premije v BDP-ju).

Premija na prebivalca in zavarovalna penetracija za Slovenijo ter nekaj drugih evropskih držav v letu 2013

Premija na prebivalca

Zavarovalna penetracija

(v USD)

Svetovni rang

(v % BDP)

Svetovni rang

Slovenija*

1.275

28

5,6 %

25

Avstrija

2.604

22

5,3 %

28

Hrvaška

372

47

2,7 %

51

Češka

760

33

3,8 %

41

Velika Britanija

4.561

7

11,5 %

6

Švica

7.701

1

9,6 %

10

Turčija

166

62

1,5 %

70

Grčija

476

41

2,2 %

55

Srbija

104

69

1,8 %

68

Evropa

1.833

-

6,8 %

-

EU

2.680

-

7,8 %

-

Vir: Swiss RE, publikacija SIGMA 3/2014
*Podatki o premiji za Slovenijo: Slovensko zavarovalno združenje

Delež zavarovalne premije je v letu 2013 (zadnji objavljeni podatki SZZ) znašal 5,6 odstotka, kar je najmanj v obdobju zadnjih 5 let. Znižala se je tudi povprečna premija na prebivalca, ki je z 960 evri nazadovala na raven med letoma 2007 in 2008.

Razvitost slovenskega zavarovalnega trga

Premija na prebivalca (podatki za leto 2013)

960 evrov

Delež zavarovalne premije v BDP (podatki za leto 2013)

5,6 odstotka

Indeks rasti zavarovalnega trga v letu 2014

98

Vir: Slovensko zavarovalno združenje

Gospodarske razmere so tudi v letu 2014 vplivale na zavarovalno dejavnost, saj je slovenski zavarovalni trg zopet beležil upad zavarovalne premije. Zavarovalnice, članice SZZ, so zbrale 1.937,3 milijona evrov zavarovalne premije ali 2 odstotka manj kot leto prej. Upadanje se nadaljuje že od leta 2010, ko je bilo z 2.094,3 milijona evrov zbrane največ zavarovalne premije. Razlogi za negativno rast so predvsem v slabši kupni moči prebivalstva, številnih stečajih, slabši plačilni sposobnosti podjetij in močni cenovni konkurenci med zavarovalnicami. Na prvem mestu pri porabi družin in posameznikov so najnujnejši izdatki, šele nato sledijo stroški, kot je zavarovanje. Podobno se tudi podjetja večinoma odločajo za obvezna in nujno potrebna zavarovanja. Zavarovalnice se spremenjenemu obnašanju potrošnikov prilagajajo s spremenjeno ponudbo, izvajajo akcije pospeševanja prodaje in se povezujejo z različnimi poslovnimi partnerji (banke, trgovci, zavarovalnice med seboj). Najvišja stopnja cenovne konkurenčnosti ostaja značilna za avtomobilska zavarovanja.

Na slovenskem zavarovalnem trgu je delovalo 14 zavarovalnic in 4 tuje podružnice ter 2 pozavarovalni družbi, ki so članice SZZ. Med 17 klasičnimi zavarovalnimi družbami je bilo 10 kompozitnih in 7 specializiranih (življenjska, zdravstvena in premoženjska zavarovanja). Klasične zavarovalnice so skupaj zbrale za 1.934,0 milijonov evrov zavarovalne premije, pri čemer 72 odstotkov predstavljajo premoženjska, preostanek pa življenjska zavarovanja. Premija življenjskih zavarovanj je upadla za 3 odstotke, predvsem zaradi zmanjšanja naložbenih življenjskih zavarovanj (nasprotno se povečuje zbrana premija klasičnih življenjskih zavarovanj). Nekoliko manjši upad, za 2 odstotka, so beležila premoženjska zavarovanja. Največji upad premije je v tej skupini beležilo zavarovanje avtomobilske odgovornosti, kar je že nekajletni trend. Pozitivno rast zavarovalne premije je beležilo le 5 klasičnih zavarovalnic. Podatki ne vsebujejo zavarovalnih poslov, ki jih v Sloveniji neposredno opravljajo zavarovalnice iz drugih članic EU (FOS). Njihov delež narašča, a je po naši oceni še zanemarljiv. Zavarovalnica Triglav neposredno sklepa zavarovanja v vseh 28 članicah Evropske unije.

Slovenski zavarovalni trg je visoko koncentriran, saj so štiri največje zavarovalnice obvladovale 72,2 odstotka trga klasičnih zavarovalnic (72,4 odstotka v letu 2013). Vodilno mesto je s 30,6-odstotnim deležem ohranila Zavarovalnica Triglav, njen delež je enak kot leto prej. Na drugem mestu je Adriatic Slovenica, ki je 2-krat manjša. Skupaj s Triglavom, Zdravstveno zavarovalnico je bil konec leta naš tržni delež 36,1-odstoten, kar je za 0,3 odstotne točke več kot leto prej. Vrstni red prvih petih zavarovalnic (glede na tržne deleže) je ostal nespremenjen. Zavarovalnice z večinskim tujim kapitalom (Generali, Merkur, Grawe, Wiener Städtische, Ergo podružnica, Allianz podružnica, Ergo življenjska in Arag podružnica) so skupaj zbrale 210,4 milijona evrov zavarovalne premije in okrepile tržni delež z 10,6 v letu 2013 na 10,9 odstotka.

Na trgu življenjskih zavarovanj je Zavarovalnica Triglav povečala tržni delež na 32,7 odstotka (za 0,1 odstotne točke več kot leto prej). Pri premoženjskih zavarovanjih je ohranila 29,8-odstotni delež.

Zdravstvena zavarovanja (del premije premoženjskih zavarovanj) so beležila 2-odstotni upad predvsem zaradi znižanja premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v prvi polovici leta. Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, je povečala tržni delež na 22,9 odstotka (21,6 odstotka v letu 2013).

Značilnost pogojev zadnjih let, agresivna cenovna konkurenca zaradi težkih gospodarskih razmer, je še izrazitejša. Enako velja za zahtevno ohranjanje vodilnega položaja, ki bo v veliki odvisno od hitrosti odzivanja na tržne spremembe.


Tržni delež klasičnih zavarovalnic v Republiki Sloveniji v letu 2014

Vir: Slovensko zavarovalno združenje

Hrvaška

Hrvaška

Osnovni makroekonomski podatki v letu 2014

Število prebivalstva

4,3 milijona

Rast BDP (ocena)

-0,8 odstotka

BDP 2014 (ocena)

58,3 milijarde ameriških dolarjev

BDP 2014 per capita (ocena)

13.624 ameriških dolarjev

Stopnja inflacije (maloprodajne cene) 2014 (ocena)

-0,3 odstotka

Stopnja brezposelnosti 2014 (ocena)

16,8 odstotka

Vir: IMF, World Economic Outlook, oktober 2014

Hrvaško gospodarstvo je beležilo šesto zaporedno recesijsko leto. Na upad BDP-ja sta vplivala zmanjšanje tako domače kot državne potrošnje. Nižja poraba gospodinjstev je povezana z negativnimi trendi na trgu dela in hkratnim razdolževanjem. Stopnja brezposelnosti ostaja visoka in polovica nezaposlenih spada med dolgoročno nezaposlene, kar potrjuje globoke strukturne probleme trga dela. Nadaljevanje vse šibkejših naložbenih aktivnosti zaradi nižanja državne potrošnje je negativno vplivalo na rast BDP-ja. Najmočnejše področje hrvaškega gospodarstva ostaja turizem, saj je bila turistična sezona ponovno uspešna. Pozitivni trend sta beležili tudi trgovina na drobno in industrijska proizvodnja. Hrvaška si sicer veliko obeta od članstva v Evropski uniji (priliv evropskih sredstev in izboljšanje poslovnega okolja), vendar bodo rezultati vidni šele na daljši rok.

Javni dolg države se je, tudi zaradi nujnih metodoloških sprememb, povečal na visokih 82 odstotkov BDP-ja (ocena). Po prvih ocenah je državi z varčevanjem uspelo doseči 3,8-odstotni proračunski primanjkljaj in s tem izpolniti zavezo Evropske komisije. Ob nizkem zunanjem povpraševanju in dodatnih naporih za konsolidacijo javnih financ so obeti za rast gospodarstva za leto 2015 zopet negativni.

Zavarovalni trg

Razvitost hrvaškega zavarovalnega trga

Premija na prebivalca (podatki za leto 2013)

280 evrov

Delež premije v BDP (podatki za leto 2013)

2,7 odstotka

Indeks rasti zavarovalnega trga v letu 2014

94,3

Vir: Swiss RE, publikacija SIGMA 3/2014, Hrvatski ured za osiguranje

V letu 2014 je na hrvaškem zavarovalnem trgu poslovalo 25 zavarovalnic (8 kompozitnih, 10 premoženjskih in 7 življenjskih), ena kompozitna manj kot leto prej, saj je bil Basler Osiguranje Zagreb v začetku septembra pripojen k Uniqi osiguranju. Zavarovalnice so obračunale za 8,6 milijarde hrvaških kun zavarovalne premije ali 5,7 odstotka manj kot leto prej. V strukturi zbrane premije imajo premoženjska zavarovanja 69 odstotkov (leto prej 72 odstotkov), preostanek pa življenjska zavarovanja. Premija premoženjskih zavarovanj se je znižala za 9,4 odstotka, premija življenjskih zavarovanj pa je beležila rast v višini 3,9 odstotka. Zaradi liberalizacije trga zavarovanj avtomobilske odgovornosti je bila premija te najmočnejše zavarovalne vrste nižja za kar 18 odstotkov v primerjavi s preteklim letom.

Prvih pet zavarovalnic še naprej obvladuje okoli skoraj dve tretjini zavarovalnega trga. Največja zavarovalnica je ostala Croatia osiguranje, ki ima 26,6-odstotni tržni delež (2,3 odstotne točke manj kot v predhodnem letu) in je vodilna na področju premoženjskih zavarovanj. Na področju življenjskih zavarovanj utrjuje vodilno mesto zavarovalnica Allianz, ki je povečala tržni delež za skoraj 2 odstotni točki, na 20,5 odstotka. Zavarovalnica Triglav Osiguranje, Zagreb, je ohranila deveto mesto. Njen tržni delež znaša 3,7 odstotka in je za 0,2 odstotne točke manjši kot preteklo leto.

Bosna in Hercegovina

Bosna in Hercegovina

Osnovni makroekonomski podatki v letu 2014

Število prebivalstva

3,9 milijona

Rast BDP (ocena)

0,7 odstotka

BDP 2014 (ocena)

19,0 milijard ameriških dolarjev

BDP 2014 per capita (ocena)

4.905 ameriških dolarjev

Stopnja inflacije (maloprodajne cene) 2014 (ocena)

1,1 odstotka

Stopnja brezposelnosti 2014 (ocena)

25,5 odstotka

Vir: IMF, World Economic Outlook, oktober 2014

Po relativno uspešnem letu 2013 je gospodarstvo Bosne in Hercegovine doseglo minimalno pozitivno rast. Katastrofalne posledice poplav v prvi polovici leta so v veliki meri zaustavile rast industrijske proizvodnje in izvoza. Najmočneje so prizadele kmetijstvo, gozdarstvo in transport. Opazneje se je povečal deficit tekočega računa plačilne bilance, nastale razmere pa so botrovale tudi povečanju proračunskega primanjkljaja. Zmanjšala se je pokritost uvoza z izvozom, zunanji dolg pa se je povečal, tako v nominalnem kot v relativnem pomenu. Na makroekonomski ravni je državi v zadnjih letih uspelo umiriti in stabilizirati inflacijo. Država je na donatorski konferenci pridobila podporo v višini slabe milijarde evrov finančnih sredstev, IMF pa ji je odobrila dodatna sredstva v okviru »stand-by« sporazuma.

Zaradi normalizacije razmer in obnove gospodarstva je v letu 2015 pričakovana višja rast kot v letu 2014. Srednjeročno je kljub temu hitrejša rast manj verjetna zaradi visoke stopnje nezaposlenosti, nizkih realnih dohodkov gospodinjstev in zunanjih neravnovesij. Država se namreč še vedno sooča s počasnim uveljavljanjem ključnih strukturnih reform. Nestabilne politične razmere hromijo konkretnejše gospodarske aktivnosti, preprečujejo izvajanje potrebnih reform in onemogočajo ekonomski napredek.

Zavarovalni trg

Razvitost bosanskega zavarovalnega trga

Premija na prebivalca (podatki za leto 2013)

71 evrov

Delež premije v BDP (podatki za leto 2013)

2,0 odstotkov

Indeks rasti zavarovalnega trga v letu 2014

106,6

Vir: Swiss RE, publikacija SIGMA 3/2014, Agencija za nadzor osiguranja FBiH, Agencija za osiguranje RS

Na bosanskem zavarovalnem trgu je konec leta delovalo 24 zavarovalnic (ena več kot leto prej), od tega 12 s sedežem v Federaciji BiH in 12 s sedežem v Republiki srbski. Za tako majhen zavarovalni trg je število zavarovalnic veliko in konkurenca je močna. Družbe s sedežem v Federaciji BiH oziroma v Republiki srbski še naprej širijo poslovanje na ozemlje celotne Bosne in Hercegovine. Premija, ki so jo obračunale družbe s sedežem v Federaciji BiH na ozemlju Republike srbske, se je povečala za 10,1 odstotka, premija družb s sedežem v Republiki srbski, zbrana na ozemlju Federacije BiH, pa za skoraj 49 odstotkov. Na trgu Federacije BiH so zavarovalnice zbrale 391,0 milijonov konvertibilnih mark obračunane zavarovalne premije in v Republiki srbski 191,7 milijona.

V primerjavi s preteklim letom je zavarovalna premija v Bosni in Hercegovini porasla za 6,6 odstotka. Rast so beležili tako v Federaciji BiH (za 6,2 odstotka) kot v Republiki srbski (za 10,9 odstotka). Glavni razlog je 14,7-odstotna rast premije življenjskih zavarovanj, ki se je povečala tako na trgu Federacije BiH (za 14,3 odstotka) kot v Republiki srbski (za 16,7 odstotka). V strukturi skupne zavarovalne premije še vedno močno prevladujejo premoženjska zavarovanja s 79,6 odstotka, čeprav se v zadnjih letih povečuje delež življenjskih zavarovanj.

V Federaciji BiH je vodilni koncern Agram (Bosna Sunce Osiguranje in Euroherc) s skupno 22,2-odstotnim tržnim deležem. Sledijo mu Sarajevo osiguranje (15,1-odstotni tržni delež), Croatia (10,9-odstotni tržni delež) in Uniqa (10,5-odstotni tržni delež). Zavarovalnica Triglav Osiguranje, Sarajevo, je ohranila šesto mesto in dosegla 8,5-odstotni tržni delež (0,2 odstotne točke manj kot v preteklem letu).

V Republiki srbski je vodilna zavarovalnica Wiener osiguranje (preimenovana Jahorina Osiguranje) povečala tržni delež na 14,2 odstotka (13,5 odstotka leto prej). Sledijo ji Drina osiguranje (10,0-odstotni tržni delež), Dunav osiguranje (8,7-odstotni tržni delež) in Bobar osiguranje (8,0-odstotni tržni delež). Triglav Osiguranje, Banja Luka, je tržni delež okrepil za 0,2 odstotne točke in s 4,9-odstotnim tržnim deležem ohranil deveto mesto.

Obe zavarovalnici Skupine Triglav sta na celotnem trgu Bosne in Hercegovine skupaj zadržali šesto mesto in 7,6-odstotni tržni delež.

Češka

Češka

Osnovni makroekonomski podatki v letu 2014

Število prebivalstva

10,5 milijona

Rast BDP (ocena)

2,5 odstotka

BDP 2014 (ocena)

200,0 milijard ameriških dolarjev

BDP 2014 per capita (ocena)

18.985 ameriških dolarjev

Stopnja inflacije (maloprodajne cene) 2014 (ocena)

0,6 odstotka

Stopnja brezposelnosti 2014 (ocena)

6,4 odstotka

Vir: IMF, World Economic Outlook, oktober 2014

Češko gospodarstvo sodi med najbolj razvita v vzhodni Evropi. Proizvodni sektor ustvari okoli 40 odstotkov BDP-ja in je večinoma v zasebni lasti. Zaposluje tudi okoli 40 odstotkov vsega aktivnega prebivalstva. Avtomobilska industrija še vedno predstavlja enega glavnih proizvodnih sektorjev. Po dveh letih upadanja BDP-ja je češko gospodarstvo v letu 2014 doseglo 2,5-odstotno rast (ocena). Inflacija se v zadnjih letih znižala in je dosegla 0,6 odstotka. Vstop v evrsko območje je preložen na leto 2019.

Brezposelnost v državi se znižuje iz leta v leto. Po oceni naj bi v letu 2014 znašala le 6,4 odstotka. Večina gospodarskih aktivnosti je osredotočena na območju Prage z okolico in na izrazito industrijskem območju Ostrave. Praga z okolico ustvari četrtino celotnega BDP-ja. To se odraža tudi v stopnji brezposelnosti v tej regiji, saj je za približno polovico nižja kot na ravni države.

Zavarovalni trg

Razvitost češkega zavarovalnega trga

Premija na prebivalca (podatki za leto 2012)

572 evrov

Delež premije v BDP (podatki za leto 2012)

3,8 odstotka

Indeks rasti zavarovalnega trga v letu 2013

101,1

Vir: Swiss RE, publikacija SIGMA 3/2014, ČAP

Na dobro razvitem in zelo konkurenčnem zavarovalnem trgu je delovalo 29 zavarovalnic, ki so zbrale 115,2 milijarde čeških kron zavarovalne premije ali za 1,1 odstotka več kot leto prej. Premija premoženjskih zavarovanj se je povišala (indeks 102,3), premija življenjskih zavarovanj pa je bila nekoliko nižja kot leto prej (indeks 99,3). Delež premoženjskih zavarovanj v celotni premiji se je nekoliko povečal in dosegel 60,0 odstotkov (v letu 2013 je znašal 59,3 odstotka).

Prve tri zavarovalnice (Česka Pojišt'ovna, Kooperativa Pojišt'ovna in Allianz Pojišt'ovna) so obvladovale prek 53 odstotkov celotnega zavarovalnega trga.

Triglav Pojišt'ovna trži le premoženjska zavarovanja. Dosegla je 0,9-odstotni tržni delež (0,2 odstotne točke manj kot leto prej) in se uvrstila na enajsto mesto, kar je mesto nižje kot preteklo leto.

Črna Gora

Črna gora

Osnovni makroekonomski podatki v letu 2014

Število prebivalstva

0,6 milijona

Rast BDP (ocena)

2,3 odstotka

BDP 2014 (ocena)

4,7 milijarde ameriških dolarjev

BDP 2014 per capita (ocena)

7.466 ameriških dolarjev

Stopnja inflacije (maloprodajne cene) 2014 (ocena)

-0,6 odstotka

Stopnja brezposelnosti 1-9 2014 (Zavod za statistiku Crne Gore)

16,4 odstotka

Vir: IMF, World Economic Outlook, oktober 2014

Črnogorsko gospodarstvo sta v zadnjih letih zaznamovali stabilna inflacija in gospodarska rast. Po napovedih IMF-a bo Črna gora ena od hitreje rastočih držav v regiji in bo v letu 2015 dosegla prek 3-odstotno rast. Trenutna gibanja nakazujejo, da bodo te napovedi verjetno revidirane rahlo navzdol. Gospodarske aktivnosti so se namreč zaustavile (po močnem vzponu investicij in mednarodne menjave v preteklih letih). Sektor gradbeništva je skoraj v stagnaciji, industrijska proizvodnja pa je močneje nazadovala. Slabši izkupiček industrije je moč pripisati predvsem upadu električne proizvodnje (predstavlja slabo polovico celotne industrije), vendar so upad doživele tudi predelovalne panoge. Padec je nekoliko ublažil sektor rudarstva.

Proračunski primanjkljaj Črne gore s slabima 2 odstotkoma in dolg države na ravni pod 60 odstotkov BDP-ja ostajata neproblematična, medtem ko je plačilnobilančni primanjkljaj s 15 odstotki BDP-ja še vedno najvišji v regiji. Tuje neposredne investicije ta primanjkljaj v veliki meri pokrivajo. Ker postajajo težje predvidljive, je črnogorsko gospodarstvo bolj izpostavljeno manjši odpornosti na šoke v mednarodnem okolju.

Zavarovalni trg

Razvitost črnogorskega zavarovalnega trga

Premija na prebivalca (podatki za leto 2013)

117 evrov

Delež premije v BDP (podatki za leto 2013)

2,2 odstotka

Indeks rasti zavarovalnega trga v letu 2014

99,5

Vir: Swiss RE, publikacija SIGMA 3/2014, Agencija za nadzor osiguranja Črna gora

Na črnogorskem trgu je 11 zavarovalnic (5 premoženjskih in 6 življenjskih) zbralo 72,4 milijona evrov premije ali za 0,5 odstotka manj kot leto prej. Premija življenjskih zavarovanj se je povišala za 15,4 odstotka, premija premoženjskih zavarovanj pa je bila za 3,3 odstotka nižja kot leto prej. Z 82,7-odstotnim deležem še vedno močno prevladujejo premoženjska zavarovanja (85,1 odstotka leto prej).

Lovćen Osiguranje in njegova odvisna družba Lovćen životna osiguranja sta skupaj dosegla 38,2-odstotni tržni delež. Ohranila sta vodilno mesto na zavarovalniškem trgu, čeprav se je njun tržni delež zmanjšal za 2,5 odstotne točke. Lovćen osiguranju sledijo zavarovalnica Sava Montenegro (15,8-odstotni tržni delež), Uniqa (premoženje in življenje skupaj 16,2-odstotni tržni delež) in Delta Generali (13,9-odstotni delež).

Srbija

Srbija

Osnovni makroekonomski podatki v letu 2014

Število prebivalstva

7,2 milijona

Rast BDP (ocena)

-0,5 odstotka

BDP 2014 (ocena)

42,6 milijarde ameriških dolarjev

BDP 2014 per capita (ocena)

5.924 ameriških dolarjev

Stopnja inflacije (maloprodajne cene) 2014 (ocena)

2,3 odstotka

Stopnja brezposelnosti 2014 (ocena)

21,6 odstotka

Vir: IMF, World Economic Outlook, oktober 2014

Srbija je v letu 2014 padla v recesijo. Inflacija se je v primerjavi s preteklimi leti občutno zmanjšala in po napovedih IMF-a dosegla 2,3 odstotka. Spomladi so gospodarstvo močneje prizadele poplave. Upadli so proizvodnja energije, rudarstvo in kmetijstvo. V predelovalni industriji je padec ublažila rast proizvodnje avtomobilov. Kljub trendu zmanjševanja je plačilnobilančni primanjkljaj ostal visok, vendar je v dinamiki mednarodne menjave mogoče opaziti napredek. Spomladanske poplave so vladi otežile konsolidacijo javnih financ in zmanjševanje proračunskega primanjkljaja. Ta se je povzpel na slabih 6 odstotkov, državni dolg pa nad 70 odstotkov. Relativno visoka zadolženost povečuje tveganje odplačila srbskega dolga in stroške njegovega refinanciranja.

Devizni tečaj je ponovno beležil nihanja. Konec leta 2012 je srednji tečaj evra znašal 114,06 dinarja, leto kasneje 114,64 dinarja, ob koncu leta 2014 pa se je povečal na 120,96 dinarja za evro. Stopnja brezposelnosti je ostala visoka in je znašala 21,6 odstotka, zato je država uvedla nekaj zakonskih sprememb za večjo fleksibilnost dela. Sprejela je tudi novo zakonodajo, s katero naj bi do konca leta 2015 privatizirala državno premoženje.

Zavarovalni trg

Razvitost srbskega zavarovalnega trga

Premija na prebivalca (podatki za leto 2013)

78 evrov

Delež premije v BDP (podatki za leto 2013)

1,8 odstotka

Indeks rasti zavarovalnega trga v letu 2014 (obdobje 1–9)

105,2

Vir: Swiss RE, publikacija SIGMA 3/2014, Narodna banka Srbije

Na srbskem zavarovalnem trgu je delovalo 23 zavarovalnic (6 kompozitnih, 10 premoženjskih in 7 življenjskih), ena manj kot leto prej, saj je Narodna banka Srbije zavarovalnici Takovo odvzela licenco za opravljanje poslov. Večina zavarovalnic je v večinskem tujem lastništvu, največja zavarovalnica Dunav osiguranje (26,3-odstotni tržni delež) pa je v državno-družbeni lastnini. Na močno koncentriranem trgu obvladujejo prve tri zavarovalnice več kot 62-odstotni delež. Po velikosti jim sledita Delta Generali (21,3-odstotni tržni delež) in DDOR (14,5-odstotni tržni delež).

Skupna zavarovalna premija se je v prvih devetih mesecih leta 2014 povečala za 5,2 odstotka. Življenjska zavarovanja so dosegla visoko, 16,9-odstotno rast, premoženjska zavarovanja pa 2,5-odstotno. Delež premije življenjskih zavarovanj se v zadnjih letih povečuje (20,9-odstotni delež), vendar še vedno izrazito prevladujejo premoženjska zavarovanja.

Zavarovalnica Triglav Osiguranje, Beograd, je v prvih devetih mesecih leta v primerjavi s predhodnim enakim obdobjem povečala obseg obračunane zavarovalne premije za kar 31,7 odstotka, kar je 27 odstotnih točk nad rastjo srbskega zavarovalnega trga. Tržni delež je povečala na 3,7 odstotka (v letu 2013 je znašal 3,0 odstotke) in dosegla šesto mesto med srbskimi zavarovalnicami. Svoj položaj je izboljšala za kar dve mesti.

Makedonija

Makedonija

Osnovni makroekonomski podatki v letu 2014

Število prebivalstva

2,1 milijona

Rast BDP (ocena)

3,4 odstotka

BDP 2014 (ocena)

10,9 milijarde ameriških dolarjev

BDP 2014 per capita (ocena)

5.262 ameriških dolarjev

Stopnja inflacije (maloprodajne cene) 2014 (ocena)

1,0 odstotek

Stopnja brezposelnosti 2014 (ocena)

29,0 odstotkov

Vir: IMF, World Economic Outlook, oktober 2014

Makedonija je v letu 2014 dosegla zavidljivo gospodarsko rast. To je preteklo leto spodbujal gradbeni sektor, medtem ko sta jo v letu 2014 napajala zasebna potrošnja in nekoliko hitrejša rast izvoza blaga. Vlada je nadaljevala ukrepe za ohranjanje makroekonomske stabilnosti, spodbujanje gospodarske rasti ter politiko, usmerjeno v izboljšanje poslovnega okolja, predvsem s spremembami zakonodajnih in regulatornih uredb. S temi potezami želi privabiti tuje investitorje in večje kapitalske naložbe v cestno in železniško infrastrukturo. Industrijska proizvodnja je ostala robustna, predvsem zaradi hitre rasti v predelovalnih dejavnostih (v sektorju pridelave hrane in oblačil).

Nezaposlenost počasi upada, vendar z 29 odstotki ostaja najvišja v regiji. Problematična je predvsem več kot 50-odstotna brezposelnost mladih. Makedonija še naprej beleži globoko negativno trgovinsko bilanco, medtem ko je tekoči račun skorajda izravnan. Država je ohranila visoko raven mednarodnih deviznih rezerv, tudi zato, ker še vedno uspešno priteguje zajeten del neposrednih tujih investicij. V prvem četrtletju se je močneje povzpel proračunski deficit, skupni dolg države pa se je povzpel na 47 odstotkov BDP-ja, k čemur je prispevala tudi nova mednarodna izdaja obveznic. Raven državnega dolga je kljub temu ostala relativno nizka.

Zavarovalni trg

Razvitost makedonskega zavarovalnega trga

Premija na prebivalca (podatki za leto 2013)

57 evrov

Delež premije v BDP (podatki za leto 2013)

1,5 odstotka

Indeks rasti zavarovalnega trga v letu 2014

106,1

Vir: Swiss RE, publikacija SIGMA 3/2014, Agencija za zavarovalni nadzor Makedonije

Na makedonskem zavarovalnem trgu deluje 16 zavarovalnic (11 premoženjskih in 5 življenjskih), ena življenjska zavarovalnica več kot lani. Ena zavarovalnica ima licenco tudi za opravljanje pozavarovalnih poslov. Zavarovalnice so obračunale 7,6 milijarde makedonskih dinarjev premije, kar je za 6,1 odstotka več kot v leto prej. Premoženjska zavarovanja predstavljajo kar 88,4 odstotka celotne premije na trgu. Premija premoženjskih zavarovanj je bila višja za 4,3 odstotka, premija življenjskih zavarovanj pa za 21,8 odstotka.

Na močno koncentriranem trgu je pet največjih zavarovalnic obračunalo 53 odstotkov zavarovalne premije. Koncentracija je posebej visoka pri življenjskih zavarovanjih, saj zavarovalnici Croatia život in Grawe obvladujeta 85 odstotkov trga.

Triglav Osiguruvanje, Skopje, ostaja vodilna zavarovalnica na makedonskem zavarovalnem trgu s 15-odstotnim tržnim deležem. Zavarovalnica trži le premoženjska zavarovanja, kjer je svoj tržni delež še povečala. Dosegla je 17,0-odstotni tržni delež, kar je za 0,3 odstotne točke več kot leto prej. Sledita ji zavarovalnici Makedonija z 12,9- in Winner z 10,4-odstotnim tržnim deležem.[1] GRI-G4-6, G4-8

Spletna stran uporablja piškotke, saj vam želimo zagotoviti dobro uporabniško izkušnjo. Več o njih si lahko preberete na tej povezavi. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?