Strategija in načrti Skupine Triglav

 • Poslovno leto v celoti v znamenju uresničevanja strategije za obdobje 2013−2017.
 • Skupina Triglav je v letu 2014 presegla načrtovani poslovni izid.
 • Kljub zahtevnim pogojem poslovanja v letu 2015 načrtujemo čisti poslovni izid Skupine Triglav v višini 71,7 milijona evrov.

Uprava Zavarovalnice Triglav je novembra 2013 sprejela Strategijo Skupine Triglav za obdobje 2013–2017. Ambiciozno zastavljena strategija je osredotočena na osnovno zavarovalno dejavnost ter dobičkonosnost in varnost poslovanja.

Poslanstvo, vrednote in vizija Skupine Triglav

Poslanstvo

Ustvarjamo varnejšo prihodnost.

Vrednote

Družbe v Skupini Triglav povezujejo vrednote, ki jih vsakodnevno uresničujemo v medsebojnih odnosih in odnosih z okoljem.

 • Strokovnost. Poslovne cilje dosegamo s strokovnostjo zavarovalno-finančnih storitev, ki temeljijo na visoki strokovni usposobljenosti zaposlenih. Smo nosilci strokovnega razvoja zavarovalno-finančnih storitev v okolju.
 • Varnost. Z učinkovitim obvladovanjem tveganj zagotavljamo varnost poslovanja. Naši proizvodi in storitve so kakovostni in povečujejo finančno varnost naših strank.
 • Enostavnost. Vse, kar delamo, mora biti koristno in prinašati vrednost. Skupaj in hitro odpravljamo nepotrebno zapletenost in birokratiziranost. Pri poenostavljanju proizvodov in procesov ohranjamo visoko strokovno raven.
 • Družbena odgovornost. Trajnostni razvoj Skupine Triglav (usklajevanje ljudi, okoljske zavesti in donosnosti) izvira iz naše družbene odgovornosti, s katero uresničujemo svojo ekonomsko, zakonsko, etično in filantropsko odgovornost.

Vizija Skupine Triglav

Poslujemo dobičkonosno in varno. Skupina Triglav je po obračunani premiji največja zavarovalnica v regiji jugovzhodne Evrope. Kombinirani količnik znaša 95 odstotkov. Dobičkonosnost kapitala (ROE) bo v celotnem obdobju do leta 2017 presegala 10 odstotkov.

Vir dolgoročne dobičkonosne rasti Skupine Triglav so visoko konkurenčne in kakovostne storitve, učinkovito obvladovanje tveganj ter finančna stabilnost, s katero bomo ohranjali samostojno bonitetno oceno »A« priznane bonitetne agencije. Članice Skupine dosegajo višjo stopnjo ugleda kot njihovi tekmeci. Prepoznavne so po celovitih zavarovalno-finančnih storitvah, ki jih ponujamo prek sodobnih prodajnih poti. Stranke zaznavajo naše proizvode kot enostavne in zaželene. Na vseh naših tujih trgih dosegamo najmanj 10-odstotni tržni delež. Smo med tremi največjimi zavarovalnicami (po premiji) na vseh ključnih trgih. Z urejenim in učinkovitim sistemom vodenja Skupine sledimo načelom sodobne organiziranosti vseh področij poslovanja. Naši procesi so vitki in enostavni. Vir našega trajnostnega razvoja so zavzeti in visoko strokovni zaposleni.

Temeljni cilji in značilnosti strategije skupine Triglav v obdobju 2013–2017

Temeljni cilji in značilnosti Strategije Skupine Triglav v obdobju 2013–2017

S prilagoditvijo strateških usmeritev in ciljev delovanju v zahtevnih gospodarskih razmerah smo ohranili poudarek na dobičkonosnosti in varnosti poslovanja.

Osrednji strateški cilji do leta 2017

 • Dobičkonosnost kapitala bo v celotnem obdobju presegala 10 odstotkov.
 • Stabilen kombinirani količnik bo znašal okoli 95 odstotkov.

Širitev Skupine Triglav

 • Na ciljnih trgih jugovzhodne Evrope nadaljujemo rast in razvoj Skupine Triglav.
 • V Sloveniji smo osredotočeni na donosnost poslovanja in ohranitev največjega tržnega deleža. Za poglobitev vodilnega položaja in nadaljevanje razvoja namenjamo posebno skrb področju zdravstvenih in pokojninskih zavarovanj.

Dividendna politika Zavarovalnice Triglav izhaja iz uresničevanja ciljne kapitalske ustreznosti ter načrtov za nadaljnjo rast in razvoj Skupine na ciljnih trgih. Skladno z njo bo Skupina Triglav vedno razpolagala z zadostnim obsegom razpoložljivega kapitala, ki ji bo omogočal samostojno bonitetno oceno »A«.

Strateške usmeritve

Strateške usmeritve

 • Donosnost poslovanja in povečevanje vrednosti Skupine Triglav.
 • Osredotočenost na stranko.
 • Enostavnost in stroškovna učinkovitost poslovnih procesov ter ustrezna kadrovska struktura.
 • Doseganje ustrezne rasti in donosnosti na ključnih trgih ter učinkovito upravljanje družb v Skupini Triglav.

Ne bomo se nepremišljeno izpostavljali poslovnim in finančnim tveganjem.

Strateški cilji

Strateški cilji

Za merjenje uresničevanja strateških ciljev smo razvili strateške uravnotežene kazalnike s projekcijami do leta 2017 in jih povezali s konkretnimi strateškimi aktivnostmi.


Raven zaposlenih, znanja in učenja

Usmerjenost v zadovoljstvo strank in zaposlenih.

Spodbujanje ustvarjalnosti.

Spodbujanje učenja in notranjega prenosa znanja.

Vzpostavitev medgeneracijskega sodelovanja.

Povečanje mobilnosti in internacionalizacije kadrov.

Uvedba sistema nasledstev ter razvoj in zadržanje ključnih perspektivnih kadrov.

Prenovljena organizacijska kultura v skladu z vrednotami Skupine.

Večanje deleža variabilnega dela nagrajevanja uspešnih posameznikov.

Raven procesov in organiziranosti

Vpeljano podatkovno skladišče s sistemom CRM.

Enostavnost poslovnih procesov in stroškovna učinkovitost.

Razvita prodaja prek lastne prodajne mreže v hčerinskih družbah.

Učinkovito ciljno vodenje na vseh ravneh Skupine.

Inovativen in hiter razvoj produktov ter alternativnih prodajnih poti.

Učinkovit sistem korporativnega upravljanja in ključnih internih kontrol za Skupino.

Skladnost poslovanja z zahtevami Solventnosti II.

Raven strank

Celovit pregled nad zavarovancem in nadgrajen, sodoben bonitetni sistem.

Razviti učinkoviti programi zvestobe strank.

Rast števila aktivnih zavarovancev.

Ponudba celovitih zavarovalno-finančnih storitev prek sodobnih prodajnih poti.

Skupina Triglav je po obračunani premiji največja zavarovalnica v regiji jugovzhodne Evrope in dosega vsaj 10-odstotni delež na vsakem zavarovalnem trgu.

Finančna raven

Donosnost.

Optimizirana bilančna struktura glede na zahteve Solventnosti II in bonitetne ocene »A« po metodologiji S&P.

Pozitiven zavarovalno-tehnični rezultat za Skupino.

Učinkovit sistem upravljanja terjatev.

Uresničevanje ciljev Skupine Triglav v letu 2014

Uresničevanje ciljev Skupine Triglav v letu 2014[1]

Skupina Triglav je nadaljevala uresničevanje svoje strategije, osredotočene na osnovno zavarovalniško dejavnost, dobičkonosnost in varnost poslovanja. Kljub neugodnim gospodarskim razmeram in izrednim škodnim dogodkom ocenjujemo, da smo poslovali dobro, kar potrjujejo doseženi rezultati. Skupina Triglav je dosegla 85,7 milijona evrov čistega dobička in presegla načrtovani čisti poslovni izid kar za 31 odstotkov. Dobičkonosnost kapitala Skupine Triglav je bila 13,4-odstotna.

S potrjeno bonitetno oceno »A–« bonitetnih agencij Standard & Poor's in A.M. Best smo ponovno izpolnili enega svojih pomembnejših strateških ciljev. Bonitetna ocena Standard & Poor's ima stabilno srednjeročno napoved, A.M. Best pa je izboljšala srednjeročno napoved iz stabilne v pozitivno. Bonitetne ocene odražajo trdno, tveganjem prilagojeno kapitaliziranost, dobre poslovne rezultate in prevladujoč konkurenčni položaj Skupine Triglav na slovenskem trgu (podrobneje o tem poročamopoglavju Bonitetna ocena Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav).

Finančno stabilnost izkazujejo tudi najpomembnejše finančne kategorije. Celotna vrednost kapitala Skupine Triglav je bila ob koncu leta kar za17 odstotkov večja kot leto prej in je dosegla 688,1 milijona evrov (več v poglavju Finančni položaj).Zavarovalno-tehnične rezervacije, ki so osnova za uravnoteženo poslovanje in zagotavljanje dolgoročne varnosti zavarovancev, so bile 3 odstotke višje in so znašale 2.333,7 milijona evrov (več v poglavju Zavarovalne-tehnične rezervacije).

Obseg zbranih zavarovalnih premij Skupine Triglav je bil v primerjavi s preteklim letom za 1 odstotek manjši in za 2 odstotka manjši od načrtovanega. Nižja premija je odraz zahtevnega poslovnega okolja. Razmere na zavarovalnih trgih so zahtevne za vse udeležence, saj nanje vplivajo številni dejavniki: upad kupne moči prebivalstva in dejavnosti gospodarskih subjektov, racionalnejše obnašanje zavarovancev, nižji obseg zavarovanosti, stečaji podjetij, slaba likvidnost realnega sektorja, pomanjkanje investicij ter visoka brezposelnost in upad prodaje vozil na nekaterih trgih Skupine Triglav. Vse našteto povzroča agresivno konkurenco med zavarovalnicami. Skupina Triglav se na spremenjene nakupne navade zavarovancev in agresivno konkurenco odziva s prilagajanjem trženjske in prodajne politike, z oblikovanjem novih in prenovo obstoječih produktov ter ukrepov za izboljšanje zavarovalno-tehničnega rezultata premoženjskih zavarovanj.

Obračunani kosmati zneski škod so bili za 8 odstotkov nižji od načrtovanih in za 2 odstotka nižji kot leto prej. Leto so zaznamovali tudi množični škodni dogodki v skupni vrednosti 35,8 milijona evrov. Največjo škodo so povzročili neurje s snegom in ledom v začetku leta v Sloveniji ter poplave, ki so prizadele Slovenijo, Srbijo ter Bosno in Hercegovino (podrobneje v točki Vplivi okolja na poslovanje Skupine Triglav).

Z aktivnim upravljanjem portfelja premoženjskih zavarovanj smo dosegli ugoden kombinirani količnik. Kazalnik, ki meri uspešnost zavarovalnice v osnovni zavarovalni dejavnosti, je znašal 96,3 odstotka, kar je enako načrtovanemu. V primerjavi s preteklim letom se je povišal za 5,3 odstotne točke, kar je predvsem posledica izrednih škodnih dogodkov.

Kosmati obratovalni stroški zavarovalne dejavnosti so bili približno na ravni preteklega leta (indeks 100) in za 1 odstotek nižji od načrtovanih. Njihov delež v obračunani kosmati zavarovalni premiji se je povečal za 0,4 odstotne točke in dosegel 26,0 odstotkov. Povečali so se stroški pridobivanja (zaradi prodajnih akcij) in posredovanja zavarovanj, medtem ko so se ostale vrste stroškov zmanjšale.

Poslovni rezultat pomembno oblikujejo razmere na kapitalskih trgih, saj različne finančne naložbe predstavljajo večji del sredstev Skupine.Donosi od finančnih naložb (brez donosov naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje) so dosegli 132,1 milijona evrov in so bili kar za 138 odstotkov višji kot leto prej. Visoki donosi so bili doseženi predvsem zaradi povečanja dobičkov od prodaje pri trgovanju z dolžniškimi vrednostnimi papirji in delnicami ter manjših trajnih slabitev finančnih naložb.

Delnico Zavarovalnice Triglav (ZVTG) , ki kotira v najvišji, Prvi kotaciji Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, sta zaznamovala visoka rast tečaja in likvidnost. Tečaj delnice je od konca leta 2013 pridobil več kot 24 odstotkov in je ob koncu leta 2014 znašal 23,60 evra. Delnica ZVTG je bila sedma najprometnejša delnica Ljubljanske borze, z njo je bilo ustvarjenih skoraj 7 odstotkov celotnega delniškega prometa. Nadaljevala se je krepitev deleža mednarodnih vlagateljev, ki je ob koncu leta skupno predstavljal 17,6 odstotka. Podrobneje o delnici poročamo v poglavju Delničarski kapital in delničarji Zavarovalnice Triglav.

V Skupini Triglav smo nadaljevali usklajevanje sistema upravljanja s tveganji z zahtevami direktive Solventnost II (več v poglavju Upravljanje s tveganji).

Načrti Skupine Triglav za leto 2015

Načrti Skupine Triglav za leto 2015

Skupina Triglav si je ponovno zastavila ambiciozen poslovni načrt, ki se osredotoča na osnovno zavarovalniško dejavnost ter na doseganje čim višje dobičkonosnosti in varnosti poslovanja. Pripravljen je na pričakovanjih naslednjih razmer v poslovnem okolju:

 • Makroekonomsko okolje: zahtevno gospodarsko stanje na trgih, kjer posluje Skupina, bo še naprej vplivalo na zmanjšanje povpraševanja po zavarovalnih produktih, povečevalo tveganje neplačila premije in tveganja, povezana s prevzemanjem rizikov v zavarovanje.
 • Konkurenca: izredno velika agresivnost konkurenčnih zavarovalnic.
 • Življenjska zavarovanja: vpliv visoke stopnje doživetij življenjskih zavarovanj zaradi staranja portfelja in odkupov zavarovanj.
 • Premoženjska zavarovanja: vplivi ukrepov za zadržanje dobrih in zvestih strank z bonitetnimi programi, cenovnega prilagajanja konkurenci ter ukrepov za izboljšanje zavarovalno-tehničnega rezultata posameznih zavarovalnih vrst premoženjskih zavarovanj.
 • Večji posamični škodni dogodki (poplave, toče, viharji, idr.): približno enak pričakovani razvoj, število in obseg kot v preteklih letih.
 • Stanje na kapitalskih trgih: znižanje donosov od naložb v primerjavi z izjemnim rezultatom leta 2014.

Pomembnejši načrtovani podatki o poslovanju Skupine Triglav za leto 2015

Načrt 2015

Obračunana kosmata zavarovalna in sozavarovalna premija

879,9 milijona evrov

Obračunani kosmati zneski škod

639,3 milijona evrov

Poslovni izid pred obdavčitvijo

85,7 milijona evrov

Čisti poslovni izid

71,7 milijona evrov

Kapital na zadnji dan leta

713,3 milijona evrov

Kombinirani količnik premoženjskih zavarovanj

96,3 odstotka

Finančna stabilnost. Ohranili bomo visoko finančno stabilnost in varnost poslovanja Skupine Triglav.

Poslovni izid. Načrtujemo čisti poslovni izid Skupine Triglav v višini 71,7 milijona evrov in poslovni izid pred obdavčitvijo v vrednosti 85,7 milijona evrov. Nižja načrtovana rast poslovnega izida v primerjavi z letom 2014 je posledica izjemno visokih donosov od naložb, kakršnih v letu 2015 ne bo mogoče doseči.

Kombinirani količnik, s katerim merimo uspešnost v osnovni zavarovalni dejavnosti, bo znašal 96,3 odstotka. Matična družba, Zavarovalnica Triglav, in odvisne zavarovalne družbe bodo nadaljevale izboljševanje kombiniranih količnikov posameznih zavarovalnic, in sicer z:

 • izboljševanjem strukture portfelja ter skrbnim sprejemom rizikov v zavarovanje v smeri izboljševanja zavarovalno-tehničnih rezultatov zavarovalnih vrst,
 • prenovo in nadgradnjo obstoječih ter z razvojem novih zavarovalnih produktov,
 • ukrepi za izboljševanje plačljivosti terjatev in
 • izboljševanjem stroškovne učinkovitosti.

Premijska gibanja. Nadaljevali bomo agresiven tržni nastop in prodajne aktivnosti še izraziteje usmerili k strankam ter v razvoj in povečevanje učinkovitosti prodajne mreže. V Skupini Triglav pričakujemo 879,9 milijona evrov konsolidirane obračunane kosmate zavarovalne premije, kar je približno enako kot v letu 2014. Zavarovalnica Triglav načrtuje nižjo premijo kot v letu 2014, razlogi so navedeni v zgornjih predpostavkah. Temeljna cilja odvisnih zavarovalnih družb Skupine Triglav sta stalno izboljševanje strukture portfelja in rast zavarovalne premije.

Škodno dogajanje. V Skupini Triglav načrtujemo za 639,9 milijona evrov obračunanih konsolidiranih kosmatih zneskov škod. Proces reševanja škod bomo še izboljševali z nadaljnjim uvajanjem tehnoloških, procesnih in organizacijskih izboljšav ter z nadaljnjim zagotavljanjem večje odzivnosti pri reševanju škod s krepitvijo strokovnosti zaposlenih in pogodbenih partnerjev.

Obvladovanje stroškov. Načrtovani delež obratovalnih stroškov v obračunani kosmati zavarovalni premiji bo nekoliko večji, predvsem zaradi visoke amortizacije osnovnih sredstev, ki so posledica visokih preteklih investicij v informacijsko tehnologijo. Na rast stroškov bodo vplivali še povečan obseg vzdrževanja informacijske tehnologije in stroški pridobivanja zavarovanj (prodajno-trženjske akcije, trženjsko komuniciranje, provizije za prodajo zavarovanj). Nadaljevali bomo izboljševanje stroškovne učinkovitosti na vseh poslovnih področjih in zniževanje stroškov, ki niso neposredno povezani s pridobivanjem zavarovanj.

Investicije. Za investicije v nepremičnine bo Zavarovalnica Triglav namenila pomembna sredstva, saj nameravamo konsolidirati in optimizirati nepremičninski portfelj Skupine. Matična družba bo pridobila od posamičnih hčerinskih družb strateško pomembne nepremičnine, da bi dosegla optimizacijo upravljanja in sestave nepremičninskega premoženja ter nadaljevala politiko dezinvestiranja za Skupino strateško nepomembnih nepremičnin. Še naprej bomo izvajali restriktivno politiko investicij v nepremičnine, opremo in neopredmetena osnovna sredstva. Investicije bomo usmerili predvsem v strateške projekte na področju informatike in splošnih zadev, v funkcionalne preureditve in prenove ter varnostne in energetske posodobitve objektov.

Finančne naložbe. Zagotavljanje ustrezne varnosti in likvidnosti naložb ostaja osnovna naložbena usmeritev Skupine Triglav. Sledi ji kriterij donosnosti, katerega pomen se zmanjšuje zaradi negotovih finančnih razmer. Načrtujemo nižje donose od naložb v primerjavi z letom prej, saj je bila donosnost naložb v letu 2014 izjemna in ocenjujemo, da tako visokih donosov ne bo mogoče ponoviti.

Upravljanje tveganj. Osrednji cilj upravljanja s tveganji je do konca leta doseči skladnost z regulatornimi zahtevami Solventnosti II (z zahtevami glede sistema upravljanja, poročanja AZN in zunanjim deležnikom, izvajanja lastne, v prihodnost usmerjene ocene tveganj in solventnosti).

Z načrtovanimi cilji za leto 2015 se želimo še bolj približati izpolnitvi strateških ciljev in ohraniti vodilno vlogo na slovenskem trgu ter utrditi položaj na ciljnih trgih v regiji jugovzhodne Evrope.[1] GRI G4-9

Spletna stran uporablja piškotke, saj vam želimo zagotoviti dobro uporabniško izkušnjo. Več o njih si lahko preberete na tej povezavi. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?