Nagovor predsednika Uprave[1]

Dosegamo visoko finančno stabilnost

Pogovor z Andrejem Slaparjem, predsednikom Uprave Zavarovalnice Triglav, o izpolnjenih in prihodnjih načrtih Skupine Triglav.

Zavarovalniška dejavnost Skupine Triglav se skoraj v celoti odvija na trgih jugovzhodne Evrope, od Slovenije do Makedonije. Razmere na njih ste v zadnjih letih označevali kot zahtevne, opozarjali ste na neugodna gibanja in kljub temu dosegali dobre poslovne rezultate. Čemu pripisujete to odpornost?

Skupina Triglav se je zelo jasno opredelila za finančno stabilnost, ki izvira iz dobičkonosnega in varnega poslovanja, in se osredotočila na zavarovalniško dejavnost. Svoje strateške cilje smo zastavili tako, da z njihovim izpolnjevanjem uspešno kljubujemo številnim neugodnim dejavnikom.

Pogoji poslovanja se v letu 2014 niso izboljšali, zato nam je v posebno zadovoljstvo, da smo uspešno izpolnili zastavljene strateške cilje in nekatere tudi presegli.

V osnovni dejavnosti smo dobro poslovali, kar odraža kombinirani količnik premoženjskih zavarovanj v vrednosti 96,3 odstotka. S čistim dobičkom v višini 85,7 milijona evrov smo dosegli 13,4-odstotno dobičkonosnost kapitala in čisti poslovni izid preteklega leta izboljšali za 23 odstotkov.

Pri oblikovanju zelo uspešnega poslovnega izida so igrale pomembno vlogo izjemne razmere na kapitalskih trgih. Omogočile so nam doseganje visokih donosov iz finančnih naložb, k čemur so pripomogle tudi nižje trajne slabitve, precej manjše kot leto prej.

Tako ugodnih razmer na kapitalskih trgih v prihodnje najbrž ni mogoče pričakovati, vendar podeljene bonitetne ocene priznanih agencij potrjujejo stabilne in pozitivne obete za Skupino Triglav. Na čem temeljijo?

Odlične bonitetne ocene so pridobljene z vzdrževanjem dobrih poslovnih rezultatov in med več dejavniki odražajo predvsem trdno, tveganjem prilagojeno kapitaliziranost ter prevladujoč konkurenčni položaj Skupine Triglav na slovenskem trgu. Obe agenciji, S&P in A.M. Best, sta potrdili bonitetno oceno »A–«, kar pomeni, da smo ponovno uresničili enega naših pomembnejših strateških ciljev. S&P nam je dodelila stabilno srednjeročno napoved, medtem ko je A.M. Best izboljšala srednjeročno napoved iz stabilne v pozitivno.

Na doseganje visoke finančne stabilnosti kažeta tudi povečanje celotnega kapitala in zavarovalno-tehničnih rezervacij, ki jamčita in sta obenem osnova za uravnoteženo poslovanje in dolgoročno varnost naših zavarovancev. Ob koncu leta je bil celotni kapital Skupine Triglav za 17 odstotkov višji kot leto prej, dosegel je 688,1 milijonov evrov, zavarovalno-tehnične rezervacije smo povečali za 3 odstotke na 2.333,7 milijona evrov.

Kako so se gospodarske razmere odrazile v premijskih gibanjih in tržnem dogajanju ?

Slovensko gospodarstvo je sicer pokazalo prve znake oživljanja in večina držav v jugovzhodni Evropi skromno gospodarsko rast. Izjemi sta bili Hrvaška in Srbija, ki ju znamenja okrevanja še niso dosegla. Razmere na zavarovalnih trgih pa se kljub šibkim pozitivnim impulzom niso izboljšale, saj je večletna gospodarska in finančna kriza spremenila nakupne navade zavarovancev in okrnila gospodarsko dejavnost. Kakovost in stopnja zavarovanosti gospodinjstev in pravnih oseb sta se zato znižali tudi na relativno dobro razvitem slovenskem zavarovalnem trgu, kjer je Skupina zbrala 82,6 odstotka konsolidirane zavarovalne premije. Zavarovalnica Triglav je obračunala za dva odstotka manj premij, medtem ko je Triglav, Zdravstvena zavarovalnica obseg zbrane premije povečala za tri odstotke, kot Skupina smo na domačem trgu rahlo okrepili položaj. Celotna Skupina Triglav je zbrala za odstotek manj konsolidirane zavarovalne premije kot leto prej. Rast premije smo dosegli na srbskem, makedonskem trgu in celotnem trgu Bosne in Hercegovine, določen upad smo zabeležili na hrvaškem, črnogorskem in češkem trgu.

V strategiji ste začrtali, da se bo Skupina Triglav razvijala kot vodilna zavarovalno-finančna institucija v Sloveniji in Jugovzhodni Evropi. Kako ste z doseženimi rezultati uresničevali to usmeritev in kakšna je vloga Skupine Triglav na posameznih zavarovalniških trgih v regiji?

V letu 2014 smo utrjevali vodilno vlogo v regiji Adria, Skupina Triglav pa se še naprej uvršča med vodilne v jugovzhodni Evropi. Nadaljnja rast na ciljnih zavarovalniških trgih gotovo sodi med naše pomembnejše strateške cilje.

Za dober premik ocenjujemo dejstvo, da smo v letu 2014 izboljšali svoj položaj prve zavarovalno-finančne skupine v Sloveniji. Naš matični slovenski trg je v svetovnih razmerah majhen, vendar sodi med bolj razvite. Zavarovalniški trgi v državah Balkana, od Hrvaške do Makedonije, pa se še razvijajo in sodijo med območja s potencialom za rast.

Vlogo prvega igralca nadaljujemo v Sloveniji, Črni gori in Makedoniji. V Sloveniji smo tržni delež izboljšali za 0,3-odstotne točke in znaša 36,1 odstotka, v Črni gori dosegamo 38,2 odstotka, v Makedoniji imamo 15-odstotni delež. Kot zasledovalci smo najbolj, za skoraj 0,7 odstotne točke izboljšali svoj tržni delež v Srbiji, kjer sedaj dosegamo 3,7-odstotni delež, enako kot na Hrvaškem. Na celotnem trgu Bosne in Hercegovine nam pripada 7,6-odstotni tržni delež. Češka zavarovalnica, ki je v postopku prodaje, je dosegla 0,9-odstotni delež na trgu premoženjskih zavarovanj in v razvrstitvah nazadovala za eno mesto.

Na vseh ciljnih trgih, predvsem tistih, kjer nimamo vodilnega tržnega položaja, želimo doseči rast obsega poslovanja. Dejstvo je, da imajo razvijajoči se trgi zunaj Slovenije drugačne značilnosti in zahtevajo prilagojen razvojni pristop. S tem namenom jačamo našo holdinško družbo Triglav INT, ki je neposredna lastnica in nosilka korporativnega upravljanja vseh zavarovalnic zunaj Slovenije.

Leto 2014 si bomo zapomnili po naravnih katastrofah, ki so prizadele večino balkanskih držav. Slovenija se je soočila z žledom in poplavami, države v soseščini so prizadele obsežne vodne ujme. Kako so ti dogodki vplivali na škodni rezultat Skupine Triglav in kako se je ta gibal?

Obračunani kosmati zneski škod Skupine Triglav v višini 615,7 milijona evrov so bili za dva odstotka nižji kot v letu 2013, predvsem zaradi njihovega znižanja v premoženjskih zavarovanjih. Množični škodni dogodki so dejansko prizadeli večino zavarovalnic Skupine Triglav in povzročili za 35,7 milijona škod. Tu velja izpostaviti, da ima Skupina Triglav konzervativno pozavarovalno zaščito in je primerno pozavarovana za tovrstne škode.

V Sloveniji smo se v preteklih letih srečevali v povprečju s tremi množičnimi škodnimi dogodki, v letu 2014 pa jih je bilo pet v skupni vrednosti 27,3 milijona evrov. Največ škod, in sicer za 12,7 milijona evrov, je povzročilo neurje s snegom in žledom v začetku leta. Posledica treh jesenskih poplav pa so bile škode v vrednosti 11,9 milijona evrov. Zaradi katastrofalnih poplav, ki so maja prizadele Bosno in Hercegovino ter Srbijo, je bilo prijavljenih za 4,5 milijona evrov škod. Viharni veter, toče in neurje pa so povzročili škode v Makedoniji, na Hrvaškem ter Črni gori.

Zaradi nizke stopnje splošne zavarovanosti na trgih zunaj Slovenije ti dogodki niso bistveno posegli v poslovanje Skupine. Ocenjujemo pa, da bodo pomembneje vplivali na kupno moč prebivalstva zaradi izgube prihodkov in potrebnih vlaganj v obnovo.

Delnica Zavarovalnice Triglav je uvrščena v Prvo borzno kotacijo Ljubljanske borze in ima približno 11 odstotni delež v blue-chip indeksu SBI TOP. Se je trend njene ugodne likvidnosti nadaljeval?

Da, nadaljevala sta se tako visoka likvidnost kot tudi rast tečaja delnice ZVTG. Tečaj je zrastel za več kot 24 odstotkov in ob koncu leta znašal 23,60 evra. Zavarovalnica je imela ob izteku leta več kot 28.500 delničarjev, večinoma domačih fizičnih oseb. V lastništvu smo ponovno zaznali rahlo krepitev deleža mednarodnih vlagateljev, ki so imeli ob koncu leta v lasti 17,6 odstotka vseh delnic družbe.

Leto 2015 je zadnje pred uvedbo direktive Solventnost II, ki začne veljati z januarjem 2016. Kako ste pripravljeni nanjo?

Do konca leta 2015 bomo dosegli skladnost z regulatornimi zahtevami Solventnosti II na področju upravljanja s tveganji. To pomeni, da bomo usklajeni z zahtevanim sistemom upravljanja, poročanja Agenciji za zavarovalni nadzor in zunanjim deležnikom ter izvajanja lastne, v prihodnost usmerjene ocene tveganj in solventnosti.

Glede na veljavnost direktive in dosedanje prilagoditve zato ne pričakujemo posebnih dodatnih sprememb. Zaradi uvedbe direktive Solventnost II namreč že dalj časa optimiziramo poslovanje Zavarovalnice Triglav tako na strani naložb kot obveznosti. Doseženi poslovni rezultati in uresničevanje strateških usmeritev potrjujejo, da Skupina Triglav uspešno ohranja kapitalsko trdnost in finančno stabilnost. To odražata tudi že omenjeni bonitetni oceni, enako so pokazali tudi rezultati stresnih testov.

Poudarjate osredotočenost na zavarovalništvo in posebej izpostavljate razvoj zdravstvenih ter pokojninskih zavarovanj. Kako so zastavljeni načrti Skupine Triglav za leto 2015?

Naš poudarek bo še naprej na osnovni zavarovalni dejavnosti, ki tvori jedro poslovanja Skupine Triglav, v katerega sodi tudi upravljanjem premoženja. Doseganje čim višje dobičkonosnosti, finančne stabilnosti in varnosti poslovanja ohranja primaren pomen. Prizadevali si bomo krepiti obstoječi vodilni položaj na slovenskem zavarovalnem trgu. Posebno skrb bomo namenili zdravstvenim in pokojninskim zavarovanjem, kjer smo že storili pomemben korak s prevzemom Skupne pokojninske družbe. Na ciljnih trgih jugovzhodne Evrope bomo iskali priložnosti in izvajali aktivnosti za rast in razvoj.

Matična družba, Zavarovalnica Triglav, bo nadaljevala preudarno lastniško konsolidacijo odvisnih družb znotraj Skupine. Načrtujemo tudi nadaljnjo optimizacijo upravljanja premoženja Skupine. Še naprej bomo dezinvestirali naložbe v lastniške deleže družb, katerih dejavnost ni skladna s strategijo Skupine. Skratka, na vseh področjih bomo izvajali sprejeto strategijo do leta 2017.

Kakšne pogoje in rezultate poslovanja pričakujete?

Ocenili smo, da bodo razmere na naših zavarovalnih trgih tudi v letu 2015 zahtevne, kapitalski trgi pa vsaj kratkoročno ne bodo več ponujali izjemnih donosov od naložb. Povsem v ospredju naše naložbene politike ostaja zagotavljanje ustrezne varnosti in likvidnosti naložb, čemur sledi kriterij donosnosti.

Načrtujemo čisti poslovni izid Skupine Triglav v višini 71,7 milijona evrov, kombinirani količnik v višini 96,3 odstotka in podoben obseg zbranih premij kot v letu 2014. Nadaljevali bomo agresiven tržni nastop in svoje prodajne aktivnosti še izraziteje usmerili k strankam ter v razvoj in povečevanje učinkovitosti prodajne mreže. Temeljna cilja odvisnih zavarovalnih družb Skupine Triglav pa ostajata stalno izboljševanje strukture portfelja in rast zavarovalne premije.

V svojih dolgoročnih usmeritvah izpostavljate družbeno odgovornost kot temeljno vrednoto Skupine. Kako jo konkretno razumete in uresničujete?

Družbena odgovornost je eden od temeljev našega dolgoročnega razvoja, zato bomo še naprej predvsem izboljševali dostopnost naših zavarovalniških storitev in sodelovanje z deležniki v družbenem okolju. Svojo vodilno vlogo v regiji povezujemo z odgovornim strokovnim delovanjem in vključevanjem v lokalne skupnosti. S tem je povezan širok sklop aktivnosti, h katerim sodi doseganje skladnosti poslovanja na vseh trgih, izboljševanje zavarovalniške pismenosti, spletnega nastopa in celovitega upravljanja vplivov našega poslovanja. Načrtujemo tudi vpeljavo kodeksa poslovanja Skupine Triglav in programa skladnosti na področju obvladovanja nasprotja interesov, tudi stopnjo raziskanosti sumov prevar želimo še okrepiti.

Zadovoljni smo z rezultati prvega leta delovanja zavoda Vse bo v redu, ki ga je Zavarovalnica Triglav ustanovila za izvajanje družbeno odgovornih aktivnosti. Skupaj za z našimi zaposlenimi in partnerji je priskočil na pomoč pri odpravljanju posledic ledene ujme v Sloveniji in prizadetim v državah, v katerih delujejo naše družbe. Med vidnejšimi rezultati zavoda je podpora mladim talentom, ki jo zaradi gospodarskih razmer in neugodnega položaja mladih želimo čim bolj razširiti med našimi deležniki. Verjamemo, da je to naložba v prihodnost, ki se bo vsem obrestovala.[1] GRI G4-1

Spletna stran uporablja piškotke, saj vam želimo zagotoviti dobro uporabniško izkušnjo. Več o njih si lahko preberete na tej povezavi. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?